1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?

Lukács evangéliuma 18,8

Az Isten Igéjében teremtő erő van, gyógyító és szabadító erő. Ha valahol hittel találkozik, ott meg is történik, ott valósággá lesz az Isten beszéde. Ezt nevezzük csodának.
Isten Igéjében nem természetes erő van, hanem az Istenből, Istentől származó természetfeletti erő. Ha valakinek a szívében hitet talál, ott lezárja az emberi erőtlenség és gyengeség korszakát.
Isten szava, amely egykor világot teremtett, ma egy új kultúrát teremt. Egy olyan kultúrát, ahol Krisztus lesz a középen, ahol Krisztus feltámadásának ereje megtöri a bűnnek, a betegségnek, a halálnak az erejét. Ahol Isten ereje áttör minden gáton és akadályon, és ahol többet kapunk vissza, mint, amit elveszítettünk: reménységet, életet, jövőt és gyógyulást kapunk.
Ha az Ige téged eltalál, akkor megtalál az Isten. A Mindenható, a Teremtő, a Megváltó Isten jön el hozzád, és azt akarja, hogy az Ő ígéreteiben, az Ő szeretetében találd meg a te igazi otthonodat. Hogy mostantól fogva az Isten beszéde beköltözzön úgy az életedbe, hogy Általa jobb emberré legyél, és így jobb legyen az életed is.
A názáreti Jézus Krisztusban maga az élő Isten járt itt a földön. „Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt.” /Fil 2,7/ Őbenne rejtette el Isten az Ő dicsőségét. Emberi szemmel, hit nélkül csak a szegényes, dísztelen forma, a betlehemi jászol és a golgotai kereszt volt látható.
De aki hitt Őbenne, mint Isten Fiában, az felismerte és meglátta Benne az Isten elrejtett dicsőségét. És az Ő szavából meghallotta az örökkévalóság hangját, amely bejött ebbe a látható világba. A Szentlélek megvilágosító kegyelme által így találkozott Isten titkával. S már nem volt többé titok számára, hanem mindennapi, megtapasztalt valósággá lett.
Ezért a hitért küzdöttek, szenvedtek az apostolok, a reformátorok, hitvalló elődeink. Ezt a hitet vallották meg, nem szégyellték, és életüket adták ezért a hitért.
„Hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg.” /Zsid 11,33-34/
Amikor Jézus Krisztus visszajön erre a földre, keresni fogja ezt a hitet. Vajon talál-e? Vajon tenálad talál-e? És milyen hitet fog találni?
Tudjuk, hogy sokan nem tudták megtartani a hitet és a jó lelkiismeretet, hanem elvetették azt, és a hit dolgában hajótörést szenvedtek. /1Tim 1,19/
Ezért mondja az apostol, hogy a hitért küzdeni és tusakodni kell. /Júd 1,3/ A hitetlenséget pedig meg kell tagadni /Tit 2,12/, hogy Isten ígéretei megvalósuljanak az életünkben.
Ha te szeretnéd, hogy a neved bekerüljön a hit hőseinek sorába, ha szeretnél mindvégig, minden körülmények között megmaradni a Krisztusba vetett hitben, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy sokszor megfáradok a hitben. Lehúznak a mindennapok tapasztalatai, e látható világ, a nehézségek, a kilátástalannak tűnő helyzetek. Most kész vagyok megtagadni minden hitetlenséget, és elfogadom Tőled azt a hitet, amely erősebb minden erőnél és hatalomnál, és győztes minden kísértés és bűn felett.
Jöjj, Szentlélek! Taníts hitben élni, hitben járni, s a Jézus Krisztusba vetett hitemért áldozatot is hozni. Hadd lehessen az én nevem is majd egykor ott a hit hőseinek sorában.
Ámen