1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

Pál levele a galatákhoz 5,1

A Bibliából tudjuk, hogy Egyiptomban a zsidó nép meg volt fosztva saját identitásától, emberi méltóságától. Rabszolgaként szüntelenül a fáraó szolgálatában kellett dolgozniuk. Naponta szembe kellett nézniük megvetett és kiszolgáltatott voltukkal. Nem volt számukra megállás, nem volt számukra nyugalom, csak az örökös hajsza és a létbizonytalanság.
Mert egy olyan rendszer fogságában voltak, amelyik szüntelenül kihasználta őket, és mindent megtett annak érdekében, hogy a zsidó nép feletti abszolút uralmát biztosítsa és bizonyítsa is egyben.
De azt is tudjuk, hogy Isten erősebbnek bizonyult ennél a rendszernél. Kiszabadította az Ő népét ebből a fogságból, a rabszolgaság sötét és elnyomó hatalma alól.
Egyiptom határain kívül, a pusztában már ünnepelhették a sabbatot. Tisztelhették Istent, mint Teremtőt és Szabadítót, Aki az Ő hatalmas erejével kihozta őket a szolgaság házából.
Ezentúl minden sabbat, minden istentisztelet emlékeztette őket az ő igazi identitásukra. Arra, hogy ők többé már nem egy sötét, pogány, Isten- és életellenes rendszernek a foglyai, és annak tehetetlen kiszolgálói, hanem ők Isten kiválasztott népe.
Minden istentisztelet erre emlékeztette őket: ők már nem rabszolgák, hanem Isten választott népe.
Számunkra is adatik ma ez a lehetőség: megtalálhatjuk identitásunkat, emberi méltóságunkat és szabadságunkat az Istennel való közösségben. Mint az Újszövetség gyermekei, mi már tudjuk, hogy mindez Jézus Krisztus engesztelő halála és feltámadása által vált számunkra elérhetővé. Mert Ő szabadított meg minket a bűn szolgaságából az igazi szabadságra: a Neki való engedelmességre és szolgálatra.
Akkor miért fontos számunkra az istentisztelet, a hetedik nap nyugalma és megállása? Azért, mert az igaz istentisztelet gyakorlása során találjuk meg a mi igazi identitásunkat Jézus Krisztusban. És így válik lehetővé, hogy azt majd megéljük a hétköznapokban is.
Mert az ember értékét nem az határozza meg, hogy mit dolgozik, hanem az, hogy milyen erők és hatalmak uralma alatt él. Hogy kinek szolgál, kinek engedelmeskedik, és kivel áll kapcsolatban. Ember- és életellenes erőkkel, elnyomó hatalmakkal, vagy pedig Jézus Krisztussal, és Őáltala az egyedül igaz és élő Istennel?
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy túlságosan is támaszkodtam elért eredményeimre és teljesítményeimre. Szentlelked által add meg nekem, hogy a biztonságomat, szabadságomat, identitásomat és emberi méltóságomat Tebenned találjam meg. Hogy ne éljek többé semmilyen szolgaságban, hanem Veled igazi szabadságban.
Ámen