1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Rómabeliekhez írt levél 8,16

A Bibliából tudjuk, hogy „Jézus úgy tanította a sokaságot, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik.” /Mt 7,29/ Honnan kapta Ő ezt a hatalmat?
Názáretben, a zsinagógában így vallott magáról: „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” /Lk 4,18-19/
András csak néhány órát töltött együtt Jézussal, és már így nyilatkozott róla a testvérének: „Megtaláltuk a Messiást – ami azt jelenti: Felkent.” /Jn 1,41/
Péter apostol ezt mondta Jézusról: „A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele.” /ApCsel 10,38/
Akik pedig befogadták Jézus Krisztust, „azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében.” /Jn 1,12/ Mit jelent ez?
Azt, hogy Isten gyermekévé lenni ma a legnagyobb gazdagság, telitalálat. Több, mint az ötös a lottón. Hatalmat jelent, méltóságot és jogot. Újra gyermekké lehet lenni! Istennek, a mi mennyei Atyánknak gondtalan, vidám, örvendező gyermekévé! És ez nincs korhoz kötve.
Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek bajok, viharok, betegségek, hanem azt, hogy a bajokban, a betegségekben, a próbákban mindig számíthatunk a mi mennyei Atyánk gondviselésére és segítségére.
Ha befogadjuk Krisztust, Ő hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekévé legyünk. A bennünk lakó Jézus Krisztus felhatalmaz minket, s attól a pillanattól fogva nem lesz semmi kétségünk afelől, hogy kihez tartozunk. Isten gyermekévé lettünk! Úgy járunk-kelünk ezen a világon, mint Isten szeretett gyermeke. Mert Jézus Krisztus érdeméért Isten az Ő gyermekévé fogadott minket.
S ha „gyermekek vagyunk, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak.” /Rm 8,17/
Ez olyan nagy csoda, hogy ennek az útjába ma ezer és ezer akadály áll. Óriási akadályok tornyosultak fel, és meg akarják hiúsítani Istennek ezt az örökbefogadási tervét.
Pedig Jézus Krisztus halála és feltámadása óta mindannyian örökösök vagyunk. Csak nagyon kevesen vannak, akik ezt tudják, akik ezt elhiszik, akik ezt az örökséget átveszik, és minden nap ebből élnek.
Isten az Ő Szentlelke által hív és vár téged: vedd át Tőle ma ezt az örökséget! Fogadd be Krisztust a szívedbe! Tedd Őt a fő helyre! Ha már valamikor ezt megtetted, újítsd meg ezt a döntésedet. Engedd, hogy az életedben mindennapi valóság legyen az Isten-gyermekiség minden öröme és áldása!
Ha szeretnél belső bizonyosságot nyerni afelől, hogy te Isten gyermeke vagy, mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Téged az Atya felkent Szentlélekkel és hatalommal azért, hogy én is Isten gyermekévé lehessek. Befogadlak Téged a szívembe, átadom Neked a fő helyet az életemben. Szentlelked által tégy engem bizonyossá afelől, hogy én mostantól fogva Isten gyermeke vagyok.
Hadd hordozzam ezt a méltóságot, jogot és kiváltságot életem minden napján.
Ámen