1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ezt mondja megváltód, az Úr: A jósok jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság.

Ézsaiás 44,25


A Biblia beszél arról, hogy a varázslás nem ősi, letűnt korok jellemzője, hanem nagy erővel van jelen a Jézus Krisztus visszajövetelét megelőző jelen korszakunkban is. /Jel. 18,23-24/
A varázslásnak több szintje és sokféle megjelenési formája van. Naponta születnek újabb és újabb technikák, módszerek arra nézve, hogyan lehet emberek nagyobb és kisebb csoportját befolyásolni, leuralni.
Ezek a technikák és módszerek ma civilizált, eladható formában jelennek meg. A felületes szemlélőnek nem tűnik visszataszítónak és veszélyesnek, ezért ma tömegek sétálnak bele gyanútlanul a varázslás és a különböző okkult praktikák csapdáiba.
A varázslás beépült a társadalomba, a kultúrába, a vallásba, az élet minden területén felfedezhető.
A varázslás fő célja az Isten és az ember közötti személyes közösség felszámolása, és minden olyan kapcsolat megrontása, amelyen keresztül az emberek megtapasztalhatják Isten jelenlétét és áldásait.
Az első keresztyének, az apostolok a Szentlélek ereje és bölcsessége által harcolták a hit nemes harcát, és így győzelmet tudtak aratni a varázslás mögött megbújó gonosz, démoni erők felett.
Ezért a korai egyház szolgálatát nem tudta megállítani az akkori társadalmat és kultúrát átszövő bálványimádás, okkultizmus és semmiféle varázslás sem. /Ap.csel. 13,6-12/
Erősek voltak az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Nem hátráltak meg, és nem adták fel a küzdelmet. Így Jézus Krisztusban győztesekké lettek.
A Biblia a varázslásnak minden formáját elutasítja. Különösen nagy veszélyt jelent Isten országa számára az, amikor olyan emberek, akik valamikor befogadták Isten Igéjét a szívükbe, később elszakadnak Isten kegyelmétől, engedetlenné, lázadóvá válnak Isten Igéjével szemben, és ezáltal sokakat megfertőznek. /Zsid. 12,15/
Sámuel próféta ezt így mondta Saul királynak, amikor őt az Isten törvénye iránti engedetlenség miatt megfenyítette: „Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Te megvetetted az Úr igéjét, ő pedig elvetett téged, és nem leszel király!” /1Sám. 15,23/
A varázslók tisztátalan, romlott vágyakat ébresztenek az emberben, megrontják az ember gondolatait azért, hogy elidegenítsék a Jézus Krisztus keresztjében és feltámadásában levő igazságtól.
A Jelenések könyve ír a „nagy paráznáról”, mint asszonyról, aki „ráül” a gyülekezetre, és megrontja azt. /Jel.17. rész/ „Kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival.” /Jel 17,4/
A varázsló lelkek a befolyásos, vezető embereket környékezik meg elsősorban, azokat akarják behálózni, hogy rajtuk keresztül tudjanak majd gonosz befolyást gyakorolni az egész közösségre.
Isten Szentlelke figyelmeztet ma téged: Vigyázz a lelkedre! Ne add el a lelkedet a varázslóknak, jósoknak, az igézőknek! Figyelj arra, hogy kikkel barátkozol! Milyen hatással vannak rád: közelebb segítenek Jézushoz, vagy távolabb visznek Tőle? Az ó-emberedet hozzák elő, vagy a krisztusi természetet építik benned?
Ha szeretnél lelked számára védelmet kérni, mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy Te vagy az én Megváltóm, aki a jósok jeleit semmivé teszed, a varázslókat bolondokká, és engem is meg tudsz szabadítani a saját magam bölcsességétől.
Szentlelked által taníts meg engem arra, hogy miképpen tudom megőrizni a lelkemet a gonosz erők befolyásától. Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem