1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Engem is megragadott Krisztus Jézus.

Pál levele a filippiekhez 3,12

A Bibliából tudjuk, hogy az Istennel való kapcsolatunk alapja a bűnbocsánat. Amíg az embernek nincs bűnbocsánata, addig nincs kapcsolata az élő Istennel.
De hogyan kaphatunk bűnbocsánatot? Egyedül Jézus Krisztus vére által! Az Ószövetségben a bárány vére mentette meg Izráel fiait a pusztulástól, az Újszövetségben pedig Jézus Krisztus vére váltja meg a bűnöst, és ad a bűnösnek bűnbocsánatot.
Amikor a bűnös ember elfogadja a bocsánatot Jézus vére által, akkor egy egészen új világba helyeződik át az élete.
Eddig bűnben élt, a sötétség erői tartották fogva, azok irányították az egész életét és uralkodtak rajta. De amikor bűneit megbánta, és elszakította magát azoktól Jézus vérének az ereje által, akkor bekerült az Isten országába, ahol már Jézus a király.
Így mondja ezt Isten Igéje: „Az Atya szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van a megváltásunk és bűneink bocsánata.” /Kol 1,13-14/
Ez azt jelenti, hogy egyedül a bűnbocsánat az, ami kiemel bennünket a sötétség birodalmából, és visz át az Isten jelenlétébe, a világosság országába. Ahol már egészen más törvények uralkodnak.
Mert Isten jelenléte csak akkor tud kiépülni az életünkben, ha bennünk is megtörténik a megigazulás: bűnös emberből igaz emberré válunk Jézus bűntörlő vérének szabadító ereje által. /Róm 5,9/
Egyedül Jézus vére teszi lehetővé számunkra azt, hogy kilépjünk a bűnnek, a betegségnek, a halálnak az uralma alól, és bekerüljünk a kegyelem uralma alá. /Róm 6,14/
Honnan tudhatod meg, hogy te már Isten országában, a kegyelem uralma alatt élsz?
Amikor már nemcsak egy kis keresztyén húsvéti hangulat, nem csupán valamilyen keresztyén zene, vagy néhány kegyes szó ragad meg téged, hanem a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus személyesen belemarkol az életedbe és bevon téged a maga hatalmának és szeretetének a hatósugarába. És akkor egy Isten Lelke által megragadott és legyőzött ember leszel, akit már nem a bűn ereje győz le folyamatosan, hanem az Isten kegyelmének az ereje.
Pál apostol így vallott magáról: „Engem is megragadott Krisztus Jézus.” Ez volt a titka az ő életének. Ezért tudott annyi gyülekezetet alapítani, oly sokakat Krisztushoz vezetni, törékeny testtel annyi áldott munkát végezni, és Jézusért oly sokat szenvedni.
Ahogyan írja is: „Többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.” /1Kor 15,10/
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Engem is oly sok minden megragadott már a keresztyénségben. De most kérlek Téged, Szentlelked által Te ragadj meg engem. Adj nekem bűnbocsánatot, és vigyél át a bűn uralma alól a kegyelem uralma alá. Ahol már nem csupán jó ügyek és a jó szándék vezet, hanem a Te Szentlelked és a Te Igéd.
Ámen