1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Akkor eljött az arimátiai József, és bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét.

Márk evangéliuma 15,43

Amíg Jézus élt, addig arimátiai József csak titkos tanítványa volt Jézusnak, mert félt a zsidóktól. /Jn 19,38/ Azt is tudjuk róla, hogy „a nagytanács tagja volt, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek döntésével és eljárásával, mert várta az Isten országát.” /Lk 23,50-51/
Ez annyit jelent, hogy ő nem szavazott Jézus elítélésekor. Azt nem tudjuk, hogy ellenvéleményét Jézus perében nyilvánosan kifejezte-e, vagy csak visszahúzódva, elkülönülve tartózkodott a szavazástól, mert Máté evangélista ezt írja: „a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták, hogy halálra adják őt.” /Mt 27,1/
Ezek szerint József, amíg Jézus élt, nem állt ki nyíltan Jézus mellett, nem vállalta Őt fel teljes határozottsággal.
De Jézus halála után mindez megváltozott. Ő volt az, aki „bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét.”
Pilátus akkor megparancsolta, hogy adják ki neki. „Akkor József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment.” /Mt 27,59-60/
József ezzel a bátor tettével kockára tette az ő saját hírnevét és tisztségét, hiszen ő egy tekintélyes és népszerű ember volt a zsidók körében. Most pedig egy elítélt, megvetett, keresztre feszített „istenkáromlóval” szimpatizál úgy, hogy a saját sírjába temeti el.
Jézus halála után József egy igazi bátor emberré lett. Megérezte szívében, hogy most eljött a soha vissza nem térő alkalom. Ő, aki eddig csak titokban volt Jézus tanítványa, most ezzel a tettével nyíltan felvállalta a Mestert. És ezzel minden megváltozott az életében!
Jézus halála estéjén József kész volt mindent feladni Jézusért. Mert Jézus tisztessége mindennél fontosabbá vált a számára. Végre most jóváteheti az elmulasztott lehetőségeket, végre most színt vallhat arról, hogy Ő mindig is Jézus oldalán állt! Nem volt többé a szívében semmi félelem és bizonytalankodás.
József bátor tette által beteljesedett az ószövetségi prófécia is, mert Jézus holtteste valóban egy gazdag ember új sírjába került. /Ézs 53,9/
Arimátiai Józsefről mind a négy evangéliumban olvashatunk. Szavaival, vagyonával és saját sírjával is nyíltan kiállt Jézus mellett. Bátor ember lett! És a bátrak neve fennmarad.
Ha te is szeretnél Jézus titkos tanítványából bátran színre lépő, áldozatokat is hozó, és kockázatokat is felvállaló tanítvánnyá lenni, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy eddig csak félve és titokban voltam a Te tanítványod. Úgy, hogy azt senki nem látta, és senki fel sem ismerhette rólam. Szentlelked ereje által segíts most színre lépnem, hogy mostantól kezdve Téged minden helyzetben és mindenki előtt bátran felvállaljalak tetteimmel, javaimmal és szavaimmal is.
Ámen